Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

Erzincan Valili?i Katalog

Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa

Ziyareti Saya

mod_vvisit_counterBugn5
mod_vvisit_counterDn277
mod_vvisit_counterBu hafta1023
mod_vvisit_counterBu ay3651
mod_vvisit_counter?imdiye kadar482635

Duyurular

2017 VER?ML?L?K PROJE DLLER? 2017 VER?ML?L?K PROJE DLLER?

Cazibe Merkezi Program? 22 Kas?m 2016 SALI Resm Gazete Say? : 29896 KANUN HKMNDE KARARNAME OLA?ANST HAL KAPSAMINDA BAZI DZENLEMELER YAPILMASI  HAKKINDA KANUN HKMNDE KARARNAME   Karar Say?s?: KHK/678 Ola?anst hal kapsam?nda baz? dzenlemeler yap?lmas?; Anayasan?n 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 say?l? Ola?anst Hal Kanununun 4 nc maddesine gre, Cumhurba?kan?n?n ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulunca 31/10/2016 tarihinde kararla?t?r?lm??t?r. B?R?NC? BLM Gvenlik ile ?lgili Dzenlemeler MADDE 1  18/3/1924 tarihli ve 442 say?l? Ky Kanununa a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 3- Bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihte gvenlik korucusu olanlardan, bu maddenin yrrl?e girdi?i tarih itibar?yla; a) 49 ya??n? dolduranlar?n grevleriyle ili?i?i bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten itibaren alt? ay iinde kesilir ve bunlara nceden pe?in denmi? olan cretin kalan gnlere isabet eden tutar? geri al?nmaz. b) 44 ya??n? doldurmu? ancak 50 ya??ndan gn almam?? ve hizmet sresi onbe? y?l ve zeri olanlardan bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten itibaren alt? ay iinde ba?vuruda bulunanlar?n grevleriyle ili?i?i ba?vuru tarihinden itibaren alt? ay iinde kesilir ve bunlara nceden pe?in denmi? olan cretin kalan gnlere isabet eden tutar? geri al?nmaz. Birinci f?kra kapsam?nda ili?i?i kesilenlere bu Kanunun ek 16 nc? maddesinin birinci f?kras? uyar?nca ayl?k ba?lan?r. Ayl?k miktar? hesaplan?rken onbe? y?ldan daha az hizmeti olanlar iin onbe? y?l esas al?n?r.  Birinci f?kra kapsam?nda ili?i?i kesilenlerin yerine ayn? yerle?im biriminde grev yapmak zere ncelikle ve s?ras?yla varsa 30 ya??n? doldurmam?? olmak kayd?yla ocuklar?ndan birisi, yoksa karde?lerinden birisi gvenlik korucusu olarak grevlendirilebilir. Birinci f?kran?n (b) bendine gre ili?i?i kesilen gvenlik korucular?na, ili?iklerinin kesildi?i tarihi takip eden ayba??ndan 50 ya??ndan gn alacaklar? tarihi takip eden ayba??na kadar olan ay say?s?n?n, en son ald?klar? ayl?k cretleri ile ili?iklerinin kesildi?i tarihi takip eden ayba??nda bu Kanunun ek 16 nc? maddesi uyar?nca ba?lanan ilk ayl?klar? aras?nda olu?an fark?n yar?s? ile arp?m? sonucu bulunacak tutarda tazminat defaten denir. Verilecek tazminat tutar?ndan herhangi bir vergi ve kesinti yap?lmaz. MADDE 2  26/6/1973 tarihli ve 1774 say?l? Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinin birinci f?kras?na bekar odalar?, ibaresinden sonra gelmek zere gnbirlik kiralanan evler, ibaresi eklenmi?tir. MADDE 3  1774 say?l? Kanunun 15 inci maddesinin birinci f?kras?nda yer alan 2, ibaresi yrrlkten kald?r?lm??t?r. MADDE 4  1774 say?l? Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ayn? maddenin sonuna a?a??daki f?kralar eklenmi?tir. Bu Kanunun 2 nci maddesinde say?lan zel veya resmi her trl konaklama tesisleri tm kay?tlar?n? bilgisayarda gn gnne tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine ba?lanarak mevcut bilgi, belge ve kay?tlar? genel kolluk kuvvetlerine anl?k olarak bildirmek zorundad?rlar. ?kinci f?krada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine ba?lanmayanlara onbin Trk Liras?, anl?k veri gndermeyen veya gere?e ayk?r? kay?t tutanlara be?bin Trk Liras? idari para cezas?, mlki idare amirlerince verilir. Bu fiillerin tekrar? halinde i?letme ruhsatlar? iptal edilir. Bu maddeye gre verilen idari para cezalar? tebli?inden itibaren bir ay iinde denir. Bu Kanunun 2 nci maddesinde say?lan zel veya resmi her trl konaklama tesisleri, ikinci f?krada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine ba?lanmak iin gerekli i?lemleri bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten itibaren iki ay iinde tamamlar.  Bu maddenin uygulanmas? ile grevi gere?i bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ili?kin usul ve esaslar ?i?leri Bakanl??? taraf?ndan belirlenir. MADDE 5  18/12/1981 tarihli ve 2565 say?l? Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanununun 27/A maddesinin birinci f?kras?na Trk Silahl? Kuvvetlerine ibaresinden sonra gelmek zere veya Sahil Gvenlik Komutanl???na ibaresi eklenmi?tir. MADDE 6  3/5/1985 tarihli ve 3194 say?l? ?mar Kanununun 4 nc maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. Trk Silahl? Kuvvetlerine, Sahil Gvenlik Komutanl???na, Jandarma Genel Komutanl???na ve Emniyet Genel Mdrl?ne ait harekat, e?itim ve savunma amal? yap?lar iin bu Kanun hkmlerinden hangisinin ne ?ekilde uygulanaca?? Mill Savunma Bakanl???, ?i?leri Bakanl??? ile evre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan m?tereken belirlenir.  MADDE 7  4/4/1990 tarihli ve 3621 say?l? K?y? Kanununun 3 nc maddesinin birinci f?kras?na Trk Silahl? Kuvvetlerine ibaresinden sonra gelmek zere veya Sahil Gvenlik Komutanl???na ibaresi eklenmi?tir. MADDE 8  3621 say?l? Kanunun 6 nc? maddesinin drdnc f?kras?n?n (a) bendine Sahil Gvenlik Komutanl???n?n faaliyetlerinin zelli?i gere?i k?y?dan ba?ka yerde yap?lmas? mmkn olmayan Sahil Gvenlik Komutanl??? ba?l?s? gemi/bot karakollar? ve destek birimi binalar?, ibaresi eklenmi?tir. MADDE 9  10/7/2003 tarihli ve 4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanununun 2 nci maddesinin ikinci f?kras?nda yer alan Trk Silahl? Kuvvetlerine ibaresi Trk Silahl? Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanl???, Sahil Gvenlik Komutanl??? ve Emniyet Genel Mdrl?ne ?eklinde de?i?tirilmi?tir. MADDE 10  10/12/2003 tarihli ve 5018 say?l? Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 44 nc maddesinin ikinci f?kras?nda yer alan Trk Silahl? Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl??? ve Sahil Gvenlik Komutanl??? dahil) ibaresi Trk Silahl? Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanl???, Sahil Gvenlik Komutanl??? ?eklinde de?i?tirilmi?tir. MADDE 11  3/7/2005 tarihli ve 5393 say?l? Belediye Kanununun 75 inci maddesine a?a??daki f?kra eklenmi?tir. Afet, kitlesel g ve terre maruz kalan yerle?im birimlerinin belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci f?kras? gere?ince belediye ba?kan? veya ba?kan vekili grevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye ba?kan?, aksayan belediye hizmetinin ba?ka bir belediye taraf?ndan yerine getirilmesini talep edebilir. Yard?m istenilen belediye, meclis karar?na gerek olmaks?z?n ?i?leri Bakan?n?n izniyle bu talebi yerine getirebilir. ?K?NC? BLM Mill Savunma ile ?lgili Dzenlemeler MADDE 12  21/6/1927 tarihli ve 1111 say?l? Askerlik Kanununa a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 54 15 Temmuz 2016 tarihinde gerekle?tirilen darbe te?ebbs ve terr eylemi ile bu eylemin devam? niteli?indeki eylemlere, grevi olmad??? halde mukavemet ederken ?ehit olanlar?n kendinden olma erkek ocuklar? ile ayn? anne ve babadan karde?lerinin tamam? hakk?nda, 10 uncu maddenin birinci f?kras?n?n (9) numaral? bendinin (b) alt bendinin ikinci paragraf?nda dzenlenen hkmler uygulan?r. Bu maddenin uygulanmas?na ili?kin usul ve esaslar Mill Savunma Bakanl???nca belirlenir. MADDE 13  27/7/1967 tarihli ve 926 say?l? Trk Silhl? Kuvvetleri Personel Kanununun 14 nc maddesinin birinci ve nc f?kralar?na a?a??daki cmleler ile drdnc f?kras?na bir y?ll?k ibaresinden sonra gelmek zere (do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere subay nasbedilenler iin iki y?l) ibaresi eklenmi?tir. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere subay nasbedilecek olanlar?n ya? ve di?er giri? ?artlar? Genelkurmay Ba?kanl???n?n gr? al?narak Mill Savunma Bakanl???nca belirlenir. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere subay nasbedilenlerin deneme sresi iki y?ld?r. MADDE 14  926 say?l? Kanunun 15 inci maddesinin birinci f?kras?na a?a??daki cmle ve ayn? maddeye a?a??daki f?kra eklenmi?tir. zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere muvazzaf subayl??a nasbedilenler, do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrine atan?rlar. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl???nda grev yapmak zere subay nasbedilenler s?n?flar?na bak?lmaks?z?n zel Kuvvetler Komutanl???nda e?itime tabi tutulurlar. Bu e?itimlerde sa?l?k nedenleri hari olmak zere ba?ar? gsteremeyenlerin Trk Silahl? Kuvvetleri ile ili?ikleri kesilir ve ald?klar? ayl?klar? d???nda Devlete bunlara yap?lan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Sa?l?k nedenleri ile ba?ar? gsteremeyenler bir sonraki dnem e?itimine kat?l?rlar. Bunlardan ikinci dnem e?itimde de ba?ar? gsteremeyenler kuvvet komutanl?klar?nca s?n?f ve rtbelerine uygun grevlere atan?rlar. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl???nda grev yapmak zere subay nasbedilenlerden sonradan zel Kuvvetler Komutanl??? d???na atananlar, ayr?ca s?n?flar?na ili?kin e?itimlere tabi tutulurlar.     MADDE 15  926 say?l? Kanunun 68 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendine a?a??daki cmle ile drdnc f?kras?na atand?klar? grevde bir y?ll?k ibaresinden sonra gelmek zere (do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere astsubay nasbedilenler iin iki y?l) ibaresi ve ayn? f?kraya a?a??daki cmle eklenmi?tir. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere astsubay nasbedilecek olanlar?n ya? ve di?er giri? ?artlar? Genelkurmay Ba?kanl???n?n gr? al?narak Mill Savunma Bakanl???nca belirlenir. Do?rudan zel Kuvvetler Komutanl??? emrinde grev yapmak zere astsubay nasbedilenlerin deneme sresi iki y?ld?r. MADDE 16  926 say?l? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir. EK MADDE 36- Kriz veya harekt kaynakl? ihtiya durumlar?nda kuvvet komutanl?klar?n?n pilot ihtiyac?n?n muvazzaf personel d???nda harbe haz?r pilotlarla kar??lanabilmesi maksad?yla; bu komutanl?klar bnyesinde pilot olarak hizmet vermi? ve kendi istekleriyle grevden ayr?lm?? olanlar, uuculuk niteliklerini haiz olmak kayd?yla ilgili kuvvet komutanl???n?n teklifi ve Mill Savunma Bakanl???n?n onay? ile ihtiyat pilot olarak grevlendirilebilirler. ?htiyat pilotlara, belirli aral?klarla ayda i?gnnden k?sa olmamak ve bir szle?me y?l?nda toplam altm?? i?gnn gememek kayd?yla, belirlenecek hava aralar?nda ve blgelerde grev uu?u yapt?r?l?r ve bu sre iinde ihtiyaca gre tazeleme ve harbe haz?rl???n devam? e?itimi verilir. ?htiyat pilot say?s?, ilgili kuvvet komutanl???n?n nerisi ve Mill Savunma Bakanl???n?n uygun gr? zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. ?htiyat pilotlar, szle?me ile ihtiyat pilot statsne al?n?rlar. Bir tzel ki?ilik taraf?ndan istihdam edilenlerin szle?meleri, ihtiyat pilotun yaz?l? r?zas? al?nmak kayd?yla istihdam edildikleri tzel ki?ilikle, di?erlerinin szle?meleri ise kendileriyle yap?l?r. Tzel ki?ilik ve/veya gerek ki?ilerle yap?lan szle?me, ilgili kuvvet komutanl???n?n teklifi ve Mill Savunma Bakanl???n?n uygun grmesi halinde tek tarafl? olarak feshedilebilir. ?lgili kuvvet komutanl?klar? taraf?ndan e?itim veya grev amal? uu? yapacak olan ihtiyat pilotun uu? sreleri ve uu? grev sreleri, pilotun grev yapt??? tzel ki?ili?e bildirilir. Uu? grev sreleri ve uu? sreleri ilgili komutanl?k ve Sivil Havac?l?k Genel Mdrl?nn ilgili mevzuat?nda belirtilen sreleri kapsar ve kar??l?kl? koordine ile dzenlenir. Sosyal gvenli?e ili?kin olarak a?a??daki hkmler uygulan?r: a) ?htiyat pilot olarak al??t?r?lanlar hakk?nda 5510 say?l? Kanunun 4 nc maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendi hkm uygulan?r. Kamu kurum ve kurulu?lar?nda al??malar? sebebiyle ya?l?l?k veya emekli ayl??? kesilmi? olanlardan bu maddenin be?inci f?kras?n?n (d) bendi kapsam?nda grevlendirilenler hari olmak zere herhangi bir sosyal gvenlik kurumundan ya?l?l?k ve emekli ayl??? alanlar hakk?nda 5335 say?l? Kanunun 30 uncu maddesi hkmleri uygulanmaz. b) ?htiyat pilotlar?n hizmetleri, ilgili kuvvet komutanl??? taraf?ndan al??t??? srelerle s?n?rl? olarak bildirilir. c) Bu kapsamda al??anlar hakk?nda, emeklilik ve ya?l?l?k ayl??? alanlar hari 5510 say?l? Kanunun 40 ?nc?maddesinin ikinci f?kras?nda yer alan tablonun (13) numaral? s?ras?ndaki hkmler uygulan?r. d) ?htiyat pilot olarak al??t?r?lanlara 22/5/2003 tarihli ve 4857 say?l? ?? Kanunu hkmleri uygulanmaz. Mali hususlarda a?a??daki hkmler uygulan?r: a) ?htiyat pilot olarak al??t?r?lanlara, ayl?k grev sresi iinde toplamda saati gememek zere, ilgili kuvvet komutanl???nca kay?t alt?na al?nan her uu? saati ba??na jet pilotlar? iin (10.000), pervaneli pilotlar? iin (7.000) gsterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile arp?m? sonucu bulunacak tutarda uu? tazminat? denir. Grev yap?lan her gn iin ise jet pilotlar?na (2.500), pervaneli pilotlar?na (2.000) gsterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile arp?m? sonucu bulunacak tutarda ayr?ca deme yap?l?r. Bir saatten az uu? sreleri iin uulan sreyle orant?l? olarak deme yap?l?r. Bu demeler, uu?un gerekle?ti?i ay? takip eden ayba??nda yap?l?r.  b) ?htiyat pilot olarak al??t?r?lanlara, ayl?k grev sresi iinde ilgili komutanl?ka ihtiya duyulmas? halinde saatten fazla uulan her uu? saati ba??na jet pilotlar? iin (5.000), pervaneli pilotlar? iin (3.500) gsterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile arp?m? sonucu bulunacak tutarda toplu uu? tazminat? her szle?me y?l?n?n sonunda denir. Bu demenin yap?lmas?nda y?ll?k seksen saatten fazla uu?lar dikkate al?nmaz. Y?ll?k szle?me sresini tamamlamadan ayr?lanlara toplu uu? tazminat? denmez. c) Bu kapsamda yap?lan demelerden damga vergisi hari herhangi bir vergi kesintisi yap?lmaz. d) ?lgili kuvvet komutanl???n?n talebi, ilgili kamu kurum veya kurulu?unun muvafakati ve personelin r?zas? zerine kamu kurum ve kurulu?lar?ndan grevlendirilen ihtiyat pilotlara bu madde kapsam?nda deme yap?lmaz. Ancak bu personelin ihtiyat pilot olarak komutanl?k bnyesindeki uu? saatleri, tabi olduklar? mevzuat uyar?nca uu? srelerinde de?erlendirilir. e) ?htiyat pilotlara, bu maddede ngrlen demeler ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 say?l? Harc?rah Kanununa gre hak kazan?lmas? halinde yap?labilecek harc?rah demeleri d???nda ilgili kuvvet komutanl???nca herhangi bir deme yap?lmaz. ?htiyat pilotlar?n greve a?r?lma usulleri, tabi olacaklar? disiplin hkmleri, sa?l?k yetenekleri, k?yafetleri, yap?lacak szle?meler ile di?er hususlar Mill Savunma Bakanl???nca ?kar?lan ynetmelikle dzenlenir. MADDE 17  31/7/1970 tarihli ve 1325 say?l? Mill Savunma Bakanl??? Grev ve Te?kilt? Hakk?nda Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek zere a?a??daki 2/A maddesi eklenmi?tir. Askeri fabrikalar ve tersaneler MADDE 2/A- Askeri fabrikalar ve tersaneler, retim planlamas? erevesinde ve asli grevlerini aksatmamak kayd?yla genel ynetim kapsam?ndaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi te?ebbslerinden, yabanc?lar dahil gerek ve tzel ki?ilerden sipari? almaya veya bunlar?n ihtiyalar? iin teklif vermeye, bu sipari?ler ve teklifler sebebiyle her trl ticari i?lemlere giri?meye ve gerekti?inde m?terek imalatta bulunmaya, at?l durumda olan tezgh ve ekipmanlar?n? kiralamaya yetkilidir. Bu faaliyetlerin icras?nda, 30/5/1985 tarihli ve 3212 say?l? Silahl? Kuvvetler ?htiya Fazlas? Mal ve Hizmetlerinin Sat??, Hibe, Devir ve Elden ?kar?lmas?; Di?er Devletler Ad?na Yurt D??? ve Yurt ?i Al?mlar?n Yap?lmas? ve E?itim Grecek Yabanc? Personel Hakk?nda Kanun ve 10/6/1985 tarihli ve 3225 say?l? Mill Savunma Bakanl???, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanl?klar?na Ba?l? Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Dner Sermaye Te?kili ve ??letilmesine ?li?kin Kanun hkmleri uygulanmaz. Bu kapsamda yrtlecek faaliyetlerle ilgili usul ve esaslar Mill Savunma Bakanl???nca ?kar?lan ynetmelikle belirlenir. MADDE 18  1325 say?l? Kanuna a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 8- 31/12/2020 tarihini gememek kayd?yla, emekli subay ve astsubaylar Mill Savunma Bakanl??? ve ba?l? birimlerinde personel ve askeri ?renci temin faaliyetine ynelik hizmetlerin yrtlmesi iin grevlendirilebilir. Bunlara grev yapt?klar? her gn iin (1.500) gsterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile arp?m? sonucu bulunacak tutar? gememek zere damga vergisi hari herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks?z?n cret verilir. Bu kapsamda grevlendirilebilecek toplam personel say?s? yz geemez. Bu ?ekilde grevlendirileceklerin seimi, nitelikleri, grev ve yetkileri, verilecek cretin tutar? ile bu maddenin uygulanmas?na ili?kin di?er hususlar Mill Savunma Bakanl???nca ?kar?lan ynetmelikle dzenlenir.  MADDE 19  18/3/1986 tarihli ve 3269 say?l? Uzman Erba? Kanununa a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 4- Bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihte 7 nci hizmet y?l?n? tamamlam?? ve 10 uncu hizmet y?l?n? bitirmemi? olan uzman erba?lara, 15 inci maddedeki di?er ?artlar? ta??malar? kayd?yla bu maddenin yay?m? tarihinden itibaren yap?lacak ilk astsubayl??a gei? s?nav?na mracaat hakk? verilir. MADDE 20  21/4/2005 tarihli ve 5335 say?l? Baz? Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanunun 30 uncu maddesinin drdnc f?kras?na a?a??daki bent eklenmi?tir. j) 27/7/1967 tarihli ve 926 say?l? Trk Silhl? Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 nc? maddesi kapsam?nda istihdam edilen ihtiyat pilotlar, MADDE 21  18/10/2016 tarihli ve 6749 say?l? Ola?anst Hal Kapsam?nda Al?nan Tedbirlere ?li?kin Kanun Hkmnde Kararnamenin De?i?tirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 nc maddesinin nc f?kras?na a?a??daki cmle eklenmi?tir. Ayr?ca Askeri Yarg?tay ve Askeri Yksek ?dare Mahkemesi daire ba?kan? ve yeleri ile askeri hkimlerin askeri rtbeleri, mahkmiyet karar? aranmaks?z?n al?n?r. NC BLM e?itli ve Son Hkmler MADDE 22  4/6/1937 tarihli ve 3201 say?l? Emniyet Te?kilat Kanununa a?a??daki ek madde eklenmi?tir.         EK MADDE 35- Emniyet Genel Mdrl?, adli srelerin h?zland?r?lmas? amac?yla, siber sularla mcadele birimlerindeki adli bili?im incelemeleri ve siber su analizlerinde personel yetersizli?i nedeniyle ihtiya duyulan teknik personeli, bu madde kapsam?nda ayn? anda al??t?r?lacak toplam personel say?s?n?n be?yz a?mamas? ve szle?me sresinin 31/12/2020 tarihini gememesi kayd?yla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 21 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (b) bendinde dzenlenen pazarl?k usulyle, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say?l? Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesi, 28 inci maddesinin be?inci f?kras? ve 4734 say?l? Kanunun 62 ncimaddesinde belirtilen s?n?rlamalar ile ayn? Kanunun ek 8 inci maddesinde ngrlen uygun gr? alma ?art?na tabi olmaks?z?n, mali y?lla s?n?rl? yklenme, ertesi y?la geen yklenme ve gelecek y?llara yayg?n yklenmelere giri?mek suretiyle hizmet al?m? yoluyla temin edebilir.  MADDE 23  4/11/1981 tarihli ve 2547 say?l? Yksek?retim Kanununun ek 11 inci maddesinin onuncu f?kras?na a?a??daki cmle eklenmi?tir. Mahkeme taraf?ndan kayy?m atan?ncaya kadar kurucu vak?f, Vak?flar Genel Mdrl? taraf?ndan ynetilir. MADDE 24  2547 say?l? Kanuna a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 73- Ek 11 inci maddenin onuncu f?kras?n?n yrrl?e girdi?i tarihten nce faaliyet izni geici olarak durdurulan vak?f yksek?retim kurumlar? ve bu kurumlar?n kurucu vak?flar? hakk?nda da ayn? f?kra hkmleri uygulan?r. MADDE 25  7/5/1987 tarihli ve 3359 say?l? Sa?l?k Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 nc maddesine a?a??daki f?kra eklenmi?tir. Sa?l?k Bakanl??? ve Mill Savunma Bakanl???nca m?tereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti ykmll?n tamamlam?? say?l?r. MADDE 26  25/8/1999 tarihli ve 4447 say?l? ??sizlik Sigortas? Kanununa a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 16- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak zere, zelle?tirme kapsam?na al?nan kurulu?lar dahil 233 say?l? Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine tabi iktisadi devlet te?ekklleri ve kamu iktisadi kurulu?lar? ile bunlar?n messeseleri, ba?l? ortakl?klar? ve i?tirakleri, mlga 18/6/1999 tarihli ve 4389 say?l? Bankalar Kanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankalar?, byk?ehir belediyeleri, belediyeler, il zel idareleri ve bunlara ait tzel ki?ilerin veya bunlara ba?l? mstakil bteli ve kamu tzel ki?ili?ini haiz kurulu?lar?n, Sosyal Gvenlik Kurumuna ba?l? tahsil dairelerince 6183 say?l? Kanun kapsam?nda takip edilen i?sizlik sigortas? prim borlar?na kar??l?k, mlkiyeti bu idarelere ait ve zerinde herhangi bir takyidat bulunmayan ta??nmazlardan Kurum taraf?ndan uygun grlenler Sosyal Gvenlik Kurumunun grevlendirece?i temsilci ile ta??nmaz?n bulundu?u yerdeki defterdarl?k taraf?ndan grevlendirilecek iki temsilciden olu?an komisyon taraf?ndan ve gerekti?inde bilirki?i mtalaas? al?nmak suretiyle takdir edilecek de?eri zerinden, borlu kurumun da uygun gr? al?narak Kurum btesinin gelir ve gider hesaplar?yla ili?kilendirilmeksizin Kurumca sat?n al?nabilir. Bu idarelerin sat?n al?nan ta??nmazlar?n?n tapu i?lemlerine esas olan ve birinci f?krada belirtilen ?ekilde tespit edilen de?erine e?it tutarda Kuruma ait olan ve Sosyal Gvenlik Kurumuna ba?l? tahsil dairelerince 6183 say?l? Kanun kapsam?nda takip edilen i?sizlik sigortas? prim borcu, sat?n alma i?lemi sonuland???nda Sosyal Gvenlik Kurumunca terkin edilir. Bu madde hkmleri, birinci f?krada say?lan kurulu?lar d???nda kalan, borcunu demede ok zor duruma d?t? Sosyal Gvenlik Kurumuna ba?l? denetim elemanlar?n?n inceleme raporu ile tespit edilen ve Sosyal Gvenlik Kurumuna ba?l? tahsil dairelerince 6183 say?l? Kanun kapsam?nda takip edilen i?sizlik sigortas? prim borcu bulunan di?er mkelleflerin (tzel ki?ili?i bulunanlar?n ortaklar?na ait olanlar dahil) ta??nmazlar? iin de uygulanabilir. Bu madde uyar?nca Kurum taraf?ndan sat?n al?nan ta??nmazlardan, Maliye Bakanl???nca kamu hizmetlerinde kullan?lmak veya gerekti?inde genel hkmlere gre de?erlendirilmek zere talep edilenler, Kurum Ynetim Kurulunun uygun gr? ve al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? onay?yla bedeli kar??l???nda Hazineye devredilir. Devir bedeli; bu madde uyar?nca sat?n al?nan ta??nmazlar iin sat?n alma bedeli, sat?n alma tarihinden alt? ay getikten sonra devir halinde sat?n al?nan bedele geen srede yeniden de?erleme oran? kadar art?? yap?lmak suretiyle belirlenir. Devir bedeli Fona aktar?l?r. Bu maddenin uygulanmas?na ili?kin usul ve esaslar Sosyal Gvenlik Kurumu ve Kurum taraf?ndan m?tereken belirlenir. MADDE 27  14/10/1999 tarihli ve 4456 say?l? Trkiye Kalk?nma Bankas? Anonim ?irketinin Kurulu?u Hakk?nda Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir. EK MADDE 1- Grece az geli?mi? blgelerdeki yat?r?m ortam?n? canland?rarak istihdam, retim ve ihracat? art?rmak yoluyla blgeler aras? geli?mi?lik farklar?n? azaltmak amac?yla gerekle?tirilecek olan Cazibe Merkezleri Program?, Banka arac?l???yla yrtlr.  Cazibe Merkezleri Program? kapsam?nda verilecek destekler Hazine Mste?arl??? btesinden Trkiye Kalk?nma Bankas? Anonim ?irketine aktar?lacak kaynaktan kar??lan?r. Hazine Mste?arl???n?n 10/12/2003 tarihli ve 5018 say?l? Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile di?er mevzuat kapsam?ndaki sorumlulu?u, kayna??n bte mevzuat?nda ngrlen usule uygun olarak Bankaya aktar?lmas? ile s?n?rl?d?r. Banka, Cazibe Merkezleri Program? kapsam?nda; arsa temini, altyap? i?leri ve bina in?aat? ile ilgili i? ve i?lemler iin sz konusu kayna?? ncelikle Yat?r?m ?zleme ve Koordinasyon Ba?kanl?klar?na, il zel idarelerine, belediyelere olmak zere, kamu kurum ve kurulu?lar?na veya organize sanayi blgeleri tzel ki?iliklerine kulland?rabilir. Cazibe Merkezleri Program? kapsam?nda; yeni yat?r?m projeleri iin veya yar?m kalm?? ya da yat?r?m? tamamlanarak i?letme sermayesi yetersizli?i nedeniyle i?letmeye geememi? veya k?smen gemi? yahut ba?ka sebeplerle faaliyet gstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazand?r?lmas? iin yat?r?m ve i?letme dnemi destekleri sa?lanabilir.  Cazibe Merkezleri Program?n?n uygulanaca?? iller ile bu Program kapsam?ndaki;  a) Dan??manl?k Hizmeti Deste?i,  b) 12/4/2000 tarihli ve 4562 say?l? Organize Sanayi Blgeleri Kanununun geici 9 uncu maddesi kapsam?nda tahsisi yap?labilecek ve bedeli ayn? maddede belirtilen usule gre denmek ve mahsupla?mak suretiyle ya da Bakanlar Kurulunca belirlenecek di?er usullerle temin edilen organize sanayi blgesi parsellerinin, bo? veya yat?r?ma uygun parsel bulunmamas? halinde Hazine ta??nmazlar?n?n zerinde anahtar teslimi fabrika binas? yap?larak yat?r?mc?lara kiralanmak zere Yat?r?m ?zleme ve Koordinasyon Ba?kanl?klar?na veya il zel idarelerine retime geme ?art? aranmaks?z?n devri suretiyle uygulanacak Bedelsiz Yat?r?m Yeri Tahsisi Deste?i,  c) Anahtar Teslim Fabrika Binas? Yap?m Deste?i,  ) Faizsiz Yat?r?m Kredisi Deste?i, d) Faiz ?ndirimli ??letme Kredisi Deste?i,  e) Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan retim tesisini Cazibe Merkezleri Program? kapsam?ndaki illere ta??mak isteyen yat?r?mc?lara ynelik nakdi ta??nma desteklerini kapsayan ve ta??nan tesisi yat?r?mlarda devlet yard?mlar? hakk?ndaki kararlar kapsam?nda yeni yat?r?mlar?n faydaland??? destek unsurlar?ndan yararland?rmaya imkn veren retim Tesislerini Ta??ma Deste?i,  f) Hazine ta??nmazlar?n?n a?r? merkezi ve veri merkezi yap?m? iin tahsisi, muvafakatleri al?nmak kayd?yla mlkiyeti 5018 say?l? Kanunun eki (II) say?l? cetvelde yer alan idarelere, mahalli idarelere, kamu iktisadi te?ebbslerine ve di?er kamu kurum ve kurulu?lar?na ait at?l vaziyetteki kamu binalar?n?n a?r? merkezi ve veri merkezi olarak kullan?m? iin tahsisi, a?r? merkezi ve veri merkezi binas? yap?m deste?i ve a?r? merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiya duyulan telekomnikasyon altyap?s?na verilecek destekleri kapsayan a?r? ve Veri Merkezleri Yat?r?m Deste?i ile veri merkezleri iin Enerji Deste?i, g) Cazibe Merkezleri Program? kapsam?nda uygulanacak di?er destek unsurlar?,  ?) Desteklere ba?vuru ve desteklerden yararlanma ko?ullar?, destek uygulamalar?na konu arsa, fabrika binalar?, Hazine ta??nmazlar? ile kamu kurum ve kurulu?lar?na ait ta??nmazlar zerinde gerekti?inde ilgililer lehine s?n?rl? ayni hak tesisi, tahsis, kullan?m, kiralama ile destek konusu ta??nmazlar?n mlkiyetinin devri, h) Destek szle?melerinin sona erdirilmesi, deste?in geri al?nmas?, meyyide uygulanmas? ve destek konusu ta??nmaz?n mlkiyetinin devri, ?) Cazibe Merkezleri Program? Ynlendirme Komitesine ili?kin al??ma usul ve esaslar?, i) Cazibe Merkezleri Program?n?n uygulanmas?na ili?kin di?er konular,  ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu karar? ile belirlenir.  Banka, Cazibe Merkezleri Program? kapsam?ndaki illerde, ?irketlere i?tirak edebilir ve ?irket kurulu?lar?na nclk edebilir.  Bakanlar Kurulu, Cazibe Merkezleri Program?n?n uygulanmas?nda kamu kurum ve kurulu?lar?n? grevlendirmeye ve bu grevlendirme kapsam?nda denecek bedelleri belirlemeye yetkilidir. zel hukuk ki?ilerine ait ta??nmazlar zerinde Anahtar Teslim Fabrika Binas? Yap?m Deste?i verilebilmesi, sz konusu ta??nmazlar?n mlkiyetinin Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar erevesinde Yat?r?m ?zleme ve Koordinasyon Ba?kanl?klar?na veya il zel idarelerine devredilmesine ba?l?d?r. Bu kapsamda yap?lacak devirler bak?m?ndan 4562 say?l? Kanunun 18 inci maddesinin nc f?kras?n?n ikinci cmlesi uygulanmaz. Bu maddenin ikinci f?kras?nda belirtilen kayna??n kulland?r?lmas?nda bu Kanunun 3 nc maddesinin birinci f?kras?nda yer alan anonim ?irket olma ?art? aranmaz. Cazibe Merkezleri Program? kapsam?nda kulland?r?lan kayna??n takip ve tahsil i?lemleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul Hakk?nda Kanun hkmlerine gre yap?l?r. Banka, Faizsiz Yat?r?m Kredisi Deste?i kapsam?nda, kredilendirilen makine ve tehizat? teminat olarak kabul eder, ilave teminat aramaz. Cazibe Merkezleri Program? kapsam?ndaki illerde kurulacak a?r? merkezleri ve veri merkezleri, yat?r?mlarda devlet yard?mlar? hakk?ndaki kararlar kapsam?nda, kuruldu?u blgenin blgesel te?viklerinden, herhangi bir asgari yat?r?m tutar? ?art? aranmaks?z?n sz konusu kararlarda belirtilen usuller erevesinde faydaland?r?l?r. MADDE 28  29/6/2001 tarihli ve 4706 say?l? Hazineye Ait Ta??nmaz Mallar?n De?erlendirilmesi ve Katma De?er Vergisi Kanununda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanunun ek 2 nci maddesinin be?inci f?kras?nda yer alan bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten ibaresi 18/4/2013 tarihinden ?eklinde de?i?tirilmi?, ayn? f?kraya kullanma izni bedeli ibaresinden sonra gelmek zere ile mevcut tesisle proje btnl? bulunan ve izinsiz kullan?lan alanlar iin n izin verilmesi, irtifak hakk? tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi halinde ecrimisil ve kat?l?m pay? ibaresi eklenmi?, alt?nc? f?kras?n?n ikinci cmlesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve bu cmleden sonra gelmek zere a?a??daki cmle eklenmi?tir. ?hale sonucunda en yksek teklifte bulunan yat?r?mc?dan kat?l?m pay? tahsil edilerek k?rkdokuz y?l sreyle ba??ms?z ve srekli nitelikli irtifak hakk? tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Yat?r?m?n tamamlanmas? sonras?nda irtifak hakk? ve/veya kullanma izni Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???n?n uygun gr? ve Bakanl???n izni ile devredilebilir. MADDE 29  4706 say?l? Kanuna a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 20- Bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten nce Hazinenin zel mlkiyetindeki veya Devletin hkm ve tasarrufu alt?ndaki ta??nmazlar zerinde tersane, tekne imal ve ekek yeri (yat ekek yeri hari) yat?r?m? yap?lmak amac?yla lehine irtifak hakk? tesis edilen ve/veya ad?na kullanma izni verilen yat?r?mc?lar taraf?ndan Bakanl??a ba?vurulmas? ve bu Kanunun ek 2 nci maddesinin be?inci f?kras?nda belirtilen ?artlar?n yerine getirilmesi halinde yeni szle?me dzenlenmek suretiyle bu yat?r?mc?lar lehine bu maddenin yrrl?e girdi?i tarihten itibaren geerli olmak zere irtifak hakk? ve/veya kullanma izni bedeli al?nmaks?z?n toplam y?ll?k has?lattan binde bir oran?nda pay al?narak k?rk dokuz y?l sreli ba??ms?z ve srekli nitelikli irtifak hakk? tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Yat?r?m?n tamamlanmas? sonras?nda irtifak hakk? ve/veya kullanma izni Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???n?n uygun gr? ve Bakanl???n izni ile devredilebilir. Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin be?inci f?kras? kapsam?nda yat?r?mc?lardan 18/4/2013 tarihinden sonraki dnem iin tahsil edilmi? olan ecrimisiller al?nacak has?lat paylar?ndan mahsup edilir. MADDE 30  4/1/2002 tarihli ve 4734 say?l? Kamu ?hale Kanununun 11 inci maddesinin birinci f?kras?na a?a??daki bent ve ayn? maddeye a?a??daki f?kra eklenmi?tir. g) Terr rgtlerine iltisak? yahut bunlarla irtibat? oldu?u, Mill ?stihbarat Te?kilat? veya Emniyet Genel Mdrl? taraf?ndan bildirilen gerek ve tzel ki?iler. Birinci f?kran?n (g) bendi kapsam?ndaki bildirimlere ili?kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sz konusu bent kapsam?nda oldu?u tespit edilen istekliler ihale d??? b?rak?l?r, ancak bunlar?n teminatlar? hakk?nda drdnc f?krada yer alan hkm uygulanmaz. MADDE 31  4734 say?l? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir. Kamu al?mlar?n?n blgesel kalk?nma ve teknolojik geli?me amal? kullan?m? EK MADDE 9- Mal al?mlar?n?n; blgesel kalk?nman?n sa?lanmas?, stratejik sektrlerin ve teknoloji transferine dayal? yerli retimin geli?tirilmesi, proje bazl? yat?r?mlar ile ara?t?rma, geli?tirme ve yenilikili?in te?vik edilmesi amalar?na ynelik olarak temin edilmesi halinde bu madde hkmleri uygulan?r. ?htiyalar, ilan yap?lmak ya da davet edilmek suretiyle bir veya birden fazla al?m kapsam?nda, bir veya daha fazla istekliden sre, miktar ya da k?s?mlar bak?m?ndan blnerek de kar??lanabilir. ?htiyac?n zelli?ine gre teknik ?artlar, maliyet ile performans kriterleri ve szle?me ko?ullar? mzakere edilebilir ve gerekli hallerde idareler ile istekliler aras?nda i?birli?i yap?labilir.  Yerli retim yapma ?art? ile yerli katk? ?art?n?n ngrld? al?mlarda bu ?artlar?n nas?l yerine getirilece?ine ili?kin hususlara dokmanda yer verilir. Bu madde kapsam?ndaki mal al?mlar?, sadece yurtiinde retilen mallar? teklif eden isteklilerin veya blgesel kalk?nma program? uygulanan illerde retilen mallar? teklif eden isteklilerin kat?l?m?na a?k gerekle?tirilebilir. Yurtiinde retilen mallar? teklif eden isteklilerin kat?l?m?na a?k olan mal al?mlar?nda, blgesel kalk?nma program? uygulanan illerde retilen mallar? teklif eden istekliler lehine %15 oran?na kadar fiyat avantaj? sa?lanabilir.  Mal al?mlar?nda, ihtiyac?n belli k?sm?n?n yklenici taraf?ndan, blgesel kalk?nma program? uygulanan illerde retim yapan veya faaliyet gsteren di?er gerek veya tzel ki?ilerden tedarik edilmesi veya sa?lanmas? ynnde dokmanda dzenleme yap?labilir.  Stratejik sektrlerde ve yurtiinde retimi bulunmayan veya s?n?rl? bulunan orta-yksek ve yksek teknoloji transferine dayal? yerli retimin geli?tirilmesi, ara?t?rma, geli?tirme ve yenilikili?in te?vik edilmesi, blgesel kalk?nman?n sa?lanmas? amalar?na ve proje bazl? yat?r?mlara ynelik mal al?mlar?nda yerli retim, yerli katk?, yat?r?m, istihdam, ihracat ve teknoloji transferi gibi ?artlar?n bir veya birka?n?n yerine getirilmesi ve ayr?ca maliyet ve performans kriterlerinin kar??lanmas? ?art?yla al?m garantisi verilebilir. Ayr?ca, Milli E?itim Bakanl???n?n e?itim ve ?retime ynelik bilgi ve ileti?im teknolojilerine ili?kin mal ve hizmet al?mlar?nda da al?m garantisi verilebilir.  Blgesel kalk?nma programlar? kapsam?nda Devlet Malzeme Ofisi, idarelerin ihtiyalar?n? ana statsnde yer alan mallarla s?n?rl? kalmaks?z?n temin edebilir ve bu al?mlarda bu Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit iki kat olarak uygulan?r. Bu madde kapsam?nda yap?lacak al?mlara ili?kin; al?m yapacak idareler, al?m yap?lacak rnler, al?m garantisi verilecek rnler ve garanti sreleri, rnn yerli katk? oran?, uygulanacak fiyat avantaj? oran? ve sresi, yklenme sresi, miktar, parasal limitler, al?m yntem ve kurallar?, fiyat fark?, i? art??? ve eksili?i ile szle?meye ili?kin hususlar? da kapsayan uygulama usul ve esaslar? ile s?n?rlamalar Bakanlar Kurulu karar? ile belirlenir. Bu madde kapsam?nda yap?lacak al?mlarda, ceza, ihalelerden yasaklama ve sonu bildirimine ili?kin hkmleri hari olmak zere bu Kanun ve 4735 say?l? Kanun hkmleri ile ilgili mevzuat?nda yklenmeyle ilgili sre, konu ve di?er s?n?rlamalar uygulanmaz.  Di?er kanunlarda yer alan kamu al?m garantisi ile ilgili s?n?rlamalar ve ?artlar, bu madde kapsam?nda kamu al?m garantisi yoluyla yap?lacak al?mlarda uygulanmaz. Ayn? ?ekilde bu maddede yer alan kamu al?m garantisi ile ilgili hkmler, di?er kanunlar?n kamu al?m garantisi ile ilgili hkmlerinin uygulanmas?na engel te?kil etmez. MADDE 32  4734 say?l? Kanuna a?a??daki geici madde eklenmi?tir. GE?C? MADDE 17- 14/10/1999 tarihli ve 4456 say?l? Trkiye Kalk?nma Bankas? Anonim ?irketinin Kurulu?u Hakk?nda Kanunun ek 1 inci maddesi kapsam?nda uygulamaya konulacak olan Cazibe Merkezleri Program? erevesinde Trkiye Kalk?nma Bankas? Anonim ?irketince yap?lacak al?mlardan;  a) Kamunun pay sahibi oldu?u ?irketlerden temin edilecek hizmetler veya yap?m i?leri, b) Denetim ve kontrolrlk gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki dan??manl?k hizmetleri, Cazibe Merkezleri Program?n?n uyguland??? sre boyunca; ceza, ihalelerden yasaklama ve sonu bildirimine ili?kin hkmleri hari olmak zere bu Kanuna ve 5018 say?l? Kanuna tabi de?ildir. Bu madde kapsam?nda yap?lacak al?mlar ve szle?meye ili?kin usul ve esaslar ile di?er hususlar Bakanlar Kurulu karar? ile belirlenir. MADDE 33  19/10/2005 tarihli ve 5411 say?l? Bankac?l?k Kanununun 134 nc maddesinin be?inci f?kras?n?n son cmlesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ayn? maddeye a?a??daki f?kra eklenmi?tir. Ticar ve iktisad btnlk olu?turulmas?na karar verilmesinden itibaren iki y?l ierisinde ticar ve iktisad btnlk olu?turan varl?klar ile ilgili i?letmelere ait menkul, gayrimenkul ve her trl hak ve alacaklar ile nc ki?iler nezdindekiler de dahil nakit varl?klar?n?n imtiyazl? alacakl?lar dhil nc ki?iler taraf?ndan haczi, muhafaza alt?na al?nmas? ve sat??? talep edilemez, mahcuzlar?n maliklerinin iflas?na karar verilemez, ilgili takyidatlar hakk?nda zamana??m? ve hak d?rc sreler i?lemez. Temett hari ortakl?k haklar? ile ynetim ve denetimi Fon taraf?ndan devral?nan ?irketler veya Fon i?tiraklerince al?nan tescile tabi tm kararlar, ynergeler, sirkler ile imza beyannameleri Fonun talebi zerine noter onay? ?art? aranmaks?z?n ticaret sicil mdrlklerince vergi, resim ve harca tabi olmaks?z?n resen tescil ve ilan edilir. MADDE 34  8/2/2007 tarihli ve 5580 say?l? zel ?retim Kurumlar? Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci f?kras?nda yer alan Belediyeler, sivil toplum kurulu?lar? ibaresi Sivil toplum kurulu?lar? ?eklinde de?i?tirilmi? ve ayn? f?kraya a?a??daki cmle eklenmi?tir. Belediyeler ise il mill e?itim mdrlkleri ile yap?lan ve Bakanl?ka onaylanan ortak i?birli?i protokolleri erevesinde, rgn e?itim programlar?na destek mahiyetinde cretsiz kurslar aabilir. MADDE 35  18/10/2012 tarihli ve 6356 say?l? Sendikalar ve Toplu ?? Szle?mesi Kanununun 63 nc maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir. (1) Karar verilmi? veya ba?lanm?? olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sa?l??? veya mill gvenli?i, byk?ehir belediyelerinin ?ehir ii toplu ta??ma hizmetlerini, bankac?l?k hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrar? bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyu?mazl?kta grev ve lokavt? altm?? gn sre ile erteleyebilir. Erteleme sresi, karar?n yay?m? tarihinde ba?lar. MADDE 36  27/6/1989 tarihli ve 375 say?l? Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 16 nc? maddesinin birinci f?kras?n?n ikinci cmlesine Ancak, ibaresinden sonra gelmek zere  bu ki?ilere kayy?m s?fat?yla Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu taraf?ndan ynetilen ?irketlerde yap?lacak grevlendirmeler dolay?s?yla Fon Kurulunca belirlenecek tutarda yap?lacak demeler ile ibaresi eklenmi?tir. TMSFnin kayy?m olarak atand??? ?irketlerin kefaleti MADDE 37  (1) Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonunun kayy?m olarak atand??? ?irketlerde, ?irketin do?rudan veya dolayl? borlar?n?n denmesi iin ncelikle ?irket lehine kefil olan ortak, ynetici veya bunlarla ba?lant?l? nc gerek veya tzel ki?ilerin malvarl???na mracaat edilir. Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu, bu kapsamda ?irket borlar?n?n denmesi ya da ?irket sermaye ihtiyac?n?n kar??lanmas?n? teminen, kefillerin varl?klar?n?n do?rudan veya ticari ve iktisadi btnlk yoluyla sat?lmas? konusunda yetkilidir. (2) Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonunun kayy?m olarak atand??? ?irketlerin, m?terek mteselsil borlulu?u kapsayan kefaletler dahil, kefil oldu?u borlarda ise kayy?ml?k karar?n?n devam? sresince borcun ncelikle as?l alacakl?dan ya da di?er kefillerden tahsili yoluna gidilir. MADDE 38  Bu Kanun Hkmnde Kararname yay?m? tarihinde yrrl?e girer. MADDE 39  Bu Kanun Hkmnde Kararname hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.                                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDO?AN                                                                                                                                                       CUMHURBA?KANI             Binali YILDIRIM                     Ba?bakan                  N. CAN?KL?                                                     N. A?BAL                                            N. KURTULMU?                                   Y. T. TRKE?          Ba?bakan Yard?mc?s?                                 Ba?bakan Yard?mc?s? V.                            Ba?bakan Yard?mc?s?                         Ba?bakan Yard?mc?s?                 V. KAYNAK                                                   B. BOZDA?                                       F. B. SAYAN KAYA                                    . EL?K          Ba?bakan Yard?mc?s?                                           Adalet Bakan?                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakan?             Avrupa Birli?i Bakan?                      F. ZL                                                M. MEZZ?NO?LU                                      M. ZHASEK?                                  M. AVU?O?LU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan?     al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan?            evre ve ?ehircilik Bakan?                         D??i?leri Bakan?                N. ZEYBEKC?                                               B. ALBAYRAK                                             A. . KILI                                              F. EL?K              Ekonomi Bakan?                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan?                  Genlik ve Spor Bakan?          G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan?                B. TFENKC?                                                     S. SOYLU                                                   L. ELVAN                                               N. AVCI     Gmrk ve Ticaret Bakan?                                      ?i?leri Bakan?                                          Kalk?nma Bakan?                          Kltr ve Turizm Bakan?                                         N. A?BAL                                                   ?. YILMAZ                                                             F. I?IK                                      Maliye Bakan?                                        Mill E?itim Bakan?                                     Mill Savunma Bakan?                                        V. ERO?LU                                                 R. AKDA?                                                       A. ARSLAN                           Orman ve Su ??leri Bakan?                                   Sa?l?k Bakan?                      Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan?    KOSGEB'DEN RET?ME DEV KATKI KOSGEBden retime Dev Katk?! 2016 Y?l? Makine Tehizat Kredi Faiz Deste?i KOSGEB;?malat sanayinde faaliyet gsteren KOSGEB Veri Taban?na kay?tl? i?letmelerin kullanacaklar? yerli ve yeni makine-tehizat al?mlar?n?n desteklenmesine ynelik olarak Kredi Faiz Deste?i uygulayacak. Program kapsam?nda i?letme ba??na sa?lanacakkredi st limiti 1.500.000 TL. S?f?r faizli olarak uygulanacak programda 300.000 TLlik kredi faizinintamam? KOSGEB taraf?ndan kar??lanacak. Kredi vadesi ilk 6 (alt?) ay? demesiz, kalan? er ayl?k e?it taksitler halinde demeli toplam36 (otuzalt?) ay Programda8 banka yer al?yor: AKBANK T.A.?. DEN?ZBANK A.?. C. Z?RAAT BANKASI A.?. GARANT? BANKASI A.?. HALK BANKASI A.?. ?? BANKASI A.?. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI KRED? BANKASI Teminat s?k?nt?s? eken i?letmelerin bu sorunlar?n?n giderilmesini teminenKredi Garanti Fonu A.?. de programda yer alacak. 2016 Y?l? Makine Tehizat Kredi Faiz Deste?i, 19 Eyll 2016 tarihinde i?letmelerin internet zerinden ba?vurular?n?n al?nmas?yla ba?layacak. Detayl? bilgi iin KOSGEB Erzincan ?l Mdrl?ne mracaat edebilirsiniz

Telif Hakk? 2011 EOSB. Tm Haklar? Sakl?d?r. Designed by Mk Prodksiyon Erzincan